mountains-4487562

BANAP

Ravnovesje za naravo in ljudi

Biotska raznovrstnost brez meja

Das 21. Jahrhundert wird voraussichtlich mit einem signifikanten Temperaturanstieg konfrontiert sein, der zu drastischen Veränderungen der Biodiversität führen wird, wodurch sich nicht nur die Natur-, sondern auch die Kulturlandschaft massiv verändert. Diese bildet jedoch die zentrale Existenzgrundlage für Landwirte, Tourismus und Gesellschaft im Biosphärenpark Nockberge.

 

Skupaj z roko v roki

Da bi se biotska raznovrstnost ohranila, je bil zasnovan projekt Balance for Nature and People oz. Ravnovesje za naravo in ljudi. V programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je tako združilo moči pet partnerjev:

  • Unescov Biosferni park Koroški Noki,
  • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
  • Štajersko združenje za varstvo narave,
  • Gospodarska agencija dežele Gradiščanska in
  • Občina Črna na Koroškem.

Evropski program Interreg sofinancira projekte, ki se lotevajo tovrstnih izzivov in oblikujejo čezmejne rešitve. Projekti v programu čezmejnega sodelovanja naj bi pripomogli k uravnoteženemu in trajnostnemu razvoju čezmejnih regij.

Kot že omenjeno, je skupni cilj projekta BANAP čezmejna ohranitev biotske raznovrstnosti v projektnih regijah ter priprava »Priročnika in akcijskega načrta za biotsko raznovrstnost«. V njem bodo predstavljeni in ovrednoteni konkretni ukrepi, ki bodo obravnavani v pilotnih akcijah. Sledila bo priprava predlogov rešitev za ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah in širše. Načrtovana je priprava izobraževalnih vsebin za otroke, mladino in odrasle, ki bodo usmerjene v ozaveščanje in širjenje vrednot na temo biotske raznovrstnosti, tako da bodo prispevale k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Poleg tega bodo v pilotnih akcijah ponazorjeni in preizkušeni različni pristopi, ki naj bi pripomogli k ohranitvi biotske raznovrstnosti.

 

Cilji in rezultati projekta

Izkušnje, primeri najboljše prakse in praktično znanje so v enaki meri prisotni v Biosfernem parku Noki, pri Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, v Občini Črna na Koroškem, pri Gospodarski agenciji dežele Gradiščanska, pa tudi v Štajerskem združenju za varstvo narave. Po načelu več glav več ve si projektni partnerji med seboj izmenjujejo znanje in si tako prizadevajo za uresničitev skupnega cilja oz. skupne vizije prihodnosti, ki temelji na treh stebrih trajnosti (ekologija, gospodarstvo in socialna vprašanja).

Pilotne akcije naj bi predstavljale aktivno udejanjanje strategij biotske raznovrstnosti v Sloveniji in Avstriji. Vsaka pilotna akcija se loteva specifičnega problema posamezne regije s področja biotske raznovrstnosti. Kot celota ti svežnji ukrepov predstavljajo primere najboljše prakse za uspešno izvedbo pilotnih akcij, pa tudi za različne izobraževalne vsebine.

 

Rezultati pilotnih akcij

Izvedenih naj bi bilo pet projektov za spodbujanje biotske raznovrstnosti, ki naj bi prispevali k ohranitvi biotske raznovrstnosti specifičnih habitatov.

  • Biosferni park Noki bo z izgradnjo partnerske mreže v regiji prikazal, kako lahko ohranjanje in izkoriščanje travinja na gorskih območjih prispeva k ohranitvi biotske raznovrstnosti.
  • Na območju Pece in Uršlje gore bo vzpostavljeno planinsko pašništvo v skladu z naravovarstvenimi cilji, ki bo služilo tako za potrebe izobraževanja kot za ozaveščanje.
  • Štajersko združenje za varstvo narave bo pripravilo vzdrževalne ukrepe za travinje, obremenjene z neofiti, tako da bo mogoče na tovrstnih površinah ohranjati biotsko raznovrstnost.
  • Gospodarska agencija dežele Gradiščanska se ukvarja z izkoriščanjem travniških sadovnjakov ter istočasno z ozaveščanjem šolarjev in vseh prebivalcev o pomenu ohranitve teh dragocenih površin in njihove biotske raznovrstnosti.

 

Podrobneje o pilotni akciji Biosfernega parka Noki

Kmetijstvo in gozdarstvo sta v Nokih pomembni panogi in dajeta svoj pečat tako pokrajini kot ljudem. Stoletja gospodarjenja in paše na planinah so privedla do nastanka značilne in edinstvene kulturne krajine Nokov. Ohranitev in razvoj gorske košnje in paše je zato pomemben element Biosfernega parka Noki ter s tem tudi osnova za ohranitev biotske raznovrstnosti. Biosferni park Noki bo kot izvajalec v imenu regije podprl lokalne proizvajalce iz regije z razvojem krovne blagovne znamke in prodajnega sistema. Prodajni sistem bo koristil tudi turizmu in trgovini v regiji. Gostinski obrati bodo svojim gostom tako lahko bistveno enostavneje ponudili lokalne proizvode.

Tudi trgovci bodo primorani svojim kupcem ponuditi lokalne proizvode najvišje kakovosti. Tako bodo nastali krožni gospodarski tokovi znotraj regije, dodana vrednost pa bo ostala v regiji. Ohranitev biotske raznovrstnosti je tudi osnova za turizem, ki predstavlja najpomembnejšo panogo v regiji. Skupen nastop in skupna prodaja proizvodov iz Biosfernega parka tako lahko bistveno prispevata k ohranitvi biotske raznovrstnosti. Ta pilotna akcija naj bi bila primer najboljše prakse, ki je lahko za vzor drugim projektnim partnerjem in drugim regijam.

Projekt Biosfernega parka Noki

2022_BSPClaim_4c